Animal Nutrition and Feed Science

Yin,Yulong              Jiang,Qingyan          Zhang,Yongliang       Guan,Wutai           Wang,Xiuqi
Yang, Lin                Feng, Dingyuan       Deng, Jinping            Wang, Songbo       Xi,Qianyun
Shu,Gang               Wang,Lina                Zuo,Jianjun              Wang,Wence          Deng,Baichuan
Chen,Fang              Sun,Jiajie                 Gao,Chunqi              Zhu,Xiaotong         Luo,Xufang
Wen,Liufa              Deng,Yuelin              Zhu,Yongwen           Zhang,Shihai         Zhang,Changming
Zhang,Lin


Animal Genetics, Breeding and Reproduction Science

LiJiaqi                   Nie,Qinghua              Wang,Chong           Wu,Zhenfang            Zhang,Shouquan
Zhang,Xiquan         LiZicong                   Zhang,Dexiang       Zhang,Hao               Zhang,Zhe
Wei,Hengxi            Cai,Gengyuan             Luo,Wen                Yang,Huaqiang         Yang,Jie
Gu,Ting                 Li,Hongmei              Song,ChangxuHong,Linjun


Animal Production and Environment Control 

Xie,Qingmei           Liao,Xindi                 Liu,Dewu                 Wu,Yinbao             Luo,Qingbin
Ma,Jingyun            Chen,Feng                  Li,Yaokun                Wang,Yan               Yang,Jinbo
Chen,Zanmo          Sun,Baoli                   Liu,Guangbin            Zhang,Xiangbin      Lin,Wencheng
Lan, Tian              Liu,Qingshen              Li,Haiyun                 Liang,Shaodong     
Sun,Yuan

Sericulture

Cao,Yang              Sun,Jingchen              Tian,Ling                  Liu,Jiping                Li.Wenchu
Chen,Fangyan       Wang,Yeyuan              Yang,Wanying           Deng,Xiaojuan         Huang, Zhijun