National People Plan:  Wu Zhenfang

Pearl River Scholar: Jiang Qingyan     Wu Zhenfang     Xie Qingmei

New Century Talents of Ministry of Education  Nie Qinghua

Young Leading Talents in Innovation of The Ministry of Science and Technology: Wu Zhenfang     Nie Qinghua

Renowed Teacher of Guangdong Province:  Jiang Qingyan

Young Leading Talents of Guangdong Special Support Plan: Wang Songbo      Zhang Zhe

Guangdong Outstanding Young Teachers Training Program: Shu Gang

Pearl River Technology Star
: Yang Wanying     Gao Chunqi
Ding Ying Talent Support Project : Xie Qingmei     Shu Gang